Graditi in bivati

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Prostor  / 

Graditi in bivati

Nazaj

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse. Predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje, med drugim podatek o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi prostora, prostorske izvedbene pogoje, podatke o pravnih režimih, začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja,… Lahko se ji priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.
 

 

Pridobitev lokacijske informacije

Zahtevek za izdajo lokacijske informacije lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba; lastništvo zemljišča ni pogoj za pridobitev. Praviloma se izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.
Lokacijsko informacijo izda občina. Rok za izdajo je 15 dni od prejema vloge.

 

Upravna taksa

Upravna taksa za lokacijsko informacijo znaša 22,70 EUR, po tar. št. 36 Zakona o upravnih taksah.

 

Pravna podlaga

259. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 

 

Povezave

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del - Vloga se nahaja v zavihku »Vloge in obrazci«

 

 

 

POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse. Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa OPN, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela OPN.

 

Pridobitev potrdila

Zahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba; lastništvo zemljišča ni pogoj za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča. Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda občina, rok za izdajo potrdila je 15 dni od prejema vloge.
 

 

Upravna taksa

Upravna taksa za potrdilo o namenski rabi znaša 22,70 EUR, po tar. št. 37 Zakona o upravnih taksah.

 

Pravna podlaga

260. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

 

Povezave

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča - Vloga se nahaja v zavihku »Vloge in obrazci«

 

 

 

MNENJA V POSTOPKU IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA

Investitor mora pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti mnenja pristojnih mnenjedajalcev, v primeru, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.

 

Pridobitev mnenja

Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor. Zahteva za izdajo mnenja mora vsebovati podatke, določene s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, razen če je v posebnem zakonu predpisan daljši rok.

 

Upravna taksa

Na podlagi 32. člena GZ je mnenje takse prosto.

 

Pravna podlaga

31. člen Gradbenega zakona (GZ)

 

Povezave

Vlogo dobite na spletni strani https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-036-01840-OB~P012-0000.PDF