Graditi in bivati

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Prostor  / 

Graditi in bivati

Nazaj

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Čeprav pridobitev lokacijske informacije ni več obvezna, predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi prostora, o območjih varovanj in omejitev, o vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen. Vsebuje podatke o prostorskih ukrepih ter podatke glede sprememb in dopolnitev oziroma glede priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

 

Pridobitev lokacijske informacije

Zahtevek za izdajo lokacijske informacije lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba; lastništvo zemljišča ni pogoj za pridobitev. Praviloma se izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli. Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda v primerih, če se zahteva nanaša na parcele/objekte, ki ležijo v območju iste namenske rabe, za katera veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev, oziroma ležijo v območju, ki se ureja z enim izvedbenim prostorskim aktom. Rok za izdajo je 15 dni od prejema vloge.

 

Upravna taksa

Upravna taksa za lokacijsko informacijo znaša 22,66 EUR, po tar. št. 37 Zakona o upravnih taksah.

 

Pravna podlaga

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 

 

Povezave

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

 

 

 

POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence. Vsebuje podatek o namenski rabi zemljišča, kot jo določa občinski prostorski načrt ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih ter podatek v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov oziroma podatek v zvezi s pripravo novih. Potrdilu je priložena kopija grafičnega dela prostorskega akta. Potrdilo velja do uveljavitve spremembe prostorskega akta. 

 

Namen izdaje potrdila

Potrdilo o namenski rabi zemljišča je z uveljavitvijo ZPNačrt nadomestilo lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami. Namen izdaje potrdila pa je ostal enak, t.j. izvajanje vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev.

Pridobitev potrdila

Zahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba; lastništvo zemljišča ni pogoj za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča. Šteje se, da zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek, ki pa lahko obsega največ 10 zemljiških parcel. Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda pristojni organ na podlagi uradnih evidenc. Rok za izdajo potrdila je 15 dni od prejema vloge.

 

Upravna taksa

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) – Ur. l. RS, št. 14/15, se je uveljavila nova tarifna številka 37a Zakona o upravnih taksah, na podlagi katere se za potrdilo o namenski rabi zemljišča plača taksa v višini 22,66 eur.

 

Pravna podlaga

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

 

Povezava