Lokacijske preveritve

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Prostor  / 

Lokacijske preveritve

Nazaj

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP KO04 (identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1348)

[9. 12. 2019]

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v 127. členu določa, da je lokacijska preveritev instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se med drugim za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi. Postopek lokacijske preveritve je predpisan v 131. členu. Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, kateri se priloži elaborat lokacijske preveritve, v katerem se utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2. Občinski svet lokacijsko preveritev s sklepom potrdi, ali pa jo zavrne.

Občina Hrastnik je dne 9. 7. 2019 prejela pobudo investitorja gradnje stanovanjske hiše za izvedbo postopka lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP KO04 s priloženim elaboratom lokacijske preveritve. Občina je preverila skladnost elaborata z določbami ZUreP-2 in Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16) ter pozvala nosilce urejanja prostora, da predložijo mnenje z njihovega delovnega področja o ustreznosti elaborata. Po pridobitvi pozitivnih mnenj je potrebno  elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo investitorja javno razgrniti. V času trajanja javne razgrnitve lahko  javnost poda pripombe na razgrnjeno gradivo. Stališča do pripomb so sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem svetu. 


Faza priprave: JAVNA RAZGRNITEV elaborata lokacijske preveritve z id 1348 skupaj s pobudo investitorja

Gradivo:
Pobuda investitorja gradnje

Elaborat lokacijske preveritve:
Tekstualni del

Grafični del (karte v formatu pdf):
karta 1: prikaz območja LP z načrtovanimi ureditvami v prostoru,
             prikaz ZKP, kataster stavb, varstveni režimi, podloga DOF, merilo 1:1000
karta 2: prikaz območja LP z načrtovanimi ureditvami v prostoru,
             prikaz ZKP, kataster stavb, podloga podrobnejša namenska raba prostora iz OPN Hrastnik,
             merilo 1:1000
karta 3: prikaz območja LP z novo namensko rabo prostora za OPN,
             prikaz ZKP, kataster stavb, pnrp OPN Hrastnik, merilo 1:1000
karta:    prikaz območja LP z načrtovano ureditvijo objektov na gradbeni parceli,
             podloga DOF, merilo 1:1000