Načrtovanje in urejanje prostora

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Prostor  / 

Načrtovanje in urejanje prostora

Nazaj

Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastnik

- 9. 11. 2015 - 


Občina Hrastnik v skladu s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v nadaljevanju objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastnikušt. 3500-4/2015, z dne 6.11.2015, s katerim se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za namen ureditve dela območja centra Dola pri Hrastniku.

 

Sklep je dostopen na naslednji povezavi.