Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Prostor  / 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Nazaj

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Za uporabo stavbnega zemljišča se na celotnem območju Občine Hrastnik plačuje nadomestilo v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/88, 4/92, 18/96, 14/00, Uradni list RS, št. 81/04; v nadaljevanju: Odlok).

 

Površina za odmero

Za določitev površine za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za zazidano stavbno zemljišče se pri stanovanjskih prostorih upošteva čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.

 

Za določitev površine za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano stavbno zemljišče se pri poslovnih prostorih upošteva čista tlorisna površina v vseh etažah poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. V skladu z Odlokom so poslovne površine tudi površine zemljišča, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so površine nepokritih skladišč, površine internih parkirišč, površine namenjene delavnicam na prostem, športno rekreacijski tereni v sklopu turističnih objektov in javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitveni dejavnosti (gostinski vrtovi, kioski, samostojne stojnice).

 

Definicija čiste tlorisne površine po vsebini ustreza pojmu neto tlorisne površine iz standarda SIST ISO 9836, na uporabo katerega napotuje 207. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US; v nadaljevanju: ZGO-1).

 

Zavezanec za plačilo NUSZ

V skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 31/85-popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92-Odl. US, 44/97-ZSZ, 101/13-ZDavNepr) je zavezanec za plačilo NUSZ neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.

 

Podatki za odmero NUSZ

V skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US; v nadaljevanju: ZGO-1) mora občina za namene odmere nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča uporabiti podatke, ki so vpisani  v kataster stavb kot katastrski podatki ali registrski podatki v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, podatke o površini zemljiških parcel pa pridobi iz uradnih evidenc o zemljiškem katastru. Zavezanec za plačilo NUSZ lahko predlaga vpis novih podatkov ali vpis sprememb podatkov katastra stavb pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

 

Povezave

- Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - vloga.