OPN

Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik

Občinski svet Občine Hrastnik je na 11. redni seji dne 4.2.2016 z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik sprejel Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik.

 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016, z dne 5.2.2016, in velja od 6.3.2016.  

 

 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016) (klikni na povezavo)

 


- Tekstualni in grafični del sprejetega OPN s prilogami:

(1) Strateški del OPN  -  sestavljen iz besedila v poglavju 2.0 odloka in grafičnih prikazov na naslednjih kartah (v merilu 1:30000):

- naslovnica

- vsebina

- KARTA 1 - prikazi zasnove prostorskega razvoja občine, 

- KARTA 2 - prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture,

- KARTA 3 - prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve,

- KARTA 4.1 - prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo,

- KARTA 4.2 - prikazi usmeritev za razvoj v krajini, 

- KARTA 4.3 - prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč.

 

(2) Izvedbeni del OPN -  sestavljen iz besedila v poglavju 3.0 odloka, priloge 1 in priloge 2 k odloku ter grafičnih prikazov na naslednjih kartah (v merilu 1:5000):

- Legenda

- KARTA 221 - pregledna karta Občine Hrastnik z razdelitvijo na liste,

- KARTA 222 - pregledna karta Občine Hrastnik s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,

- KARTA 223 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev:

- KARTA 224 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture:

 

(3) Priloge:

- Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov (za območje Občine Hrastnik)

 

- Prikaz stanja prostora Občine Hrastnik:

Tekstualni del: Del 1, Del 2

Grafični del

- naslovnica

- pregledna karta

- Grafični prikaz rabe prostora: List 1, List 2, List 3, List 4, List 5, List 6, List 7, List 8, List 9, List 10, List 11, List 12, List 13, List 14, List 15, List 16, List 17, List 18, List 19

- Prikaz varstvenih režimov in gospodarske javne infrastrukture: List 1, List 2, List 3, List 4, List 5, List 6, List 7, List 8, List 9, List 10, List 11, List 12, List 13, List 14, List 15, List 16, List 17, List 18, List 19

- Meja območja prostorskega akta

- Legenda

 

 - Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve

 

 

- Predlog Urbanističnega načrta Hrastnika in Dola pri Hrastniku z Brnico - konceptualni del (klikni na povezavo)

 

Naslovnica 

 

Karte konceptualnega dela Urbanističnega načrta Hrastnika: naslovnica; Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega omrežja; Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja; Koncept zelenega naselja sistema; Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja;Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo; Koncept podrobnejše namenske rabe prostora na območju stavbnih zemljišč.

 

Karte podrobnega dela Urbanističnega načrta Hrastnika: naslovnica; Razvojni ukrepi; Enote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba; Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov; Javne in zelene površine; Opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo; Prometne ureditve.  

 

Karte konceptualnega dela Urbanističnega načrta Dola pri Hrastniku: naslovnica; Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega omrežja; Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja; Koncept zelenega naselja sistema; Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja; Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo; Koncept podrobnejše namenske rabe prostora na območju stavbnih zemljišč. 

 

Karte podrobnega dela Urbanističnega načrta Dola pri Hrastniku: naslovnica; Razvojni ukrepi; Enote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba; Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov; Javne in zelene površine; Opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo; Prometne ureditve.  

 

 

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

 

- Obrazložitev OPN

 

- Povzetek za javnost

 

- Okoljsko poročilo: 

Okoljsko poročilo: tekstualni del; kazalo

Mnenje o ustreznosti Dopolnjenega okoljskega poročila za OPN Hrastnik (druga dopolnitev) in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Odločba celovite presoje vplivov na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor