OPPN

Spremembe in dopolnitve OPPN Zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik

[30.4.2019]

 

S sprejemom in uveljavitvijo Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 13/19, je Občina Hrastnik začela postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) - Zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik - v nadaljevanju: ZN IC TKI Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95).

 

ZN IC TKI Hrastnik ureja prostor industrijske cone tovarne kemičnih izdelkov s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami v južnem industrijskem delu mesta  Hrastnik. Pobudo za pripravo sprememb je podala družba TKI Hrastnik, d.d.
Pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN predstavlja Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (UVZ, št. 2/16).

 

Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je nameravana gradnja upravne zgradbe in dveh proizvodno skladiščnih hal ter izvedba drugih posegov za funkcioniranje predvidenih gradenj. Nova upravna zgradba bo v bodoče nadomestila obstoječo upravno zgradbo na naslovu Za Savo 6, ob lokaciji katere je v skladu z državnim prostorskim načrtom predvidena rekonstrukcija glavne  ceste G2 108 Hrastnik – Zidani most. Predvideni proizvodno – skladiščni hali bosta namenjeni proizvodnji in skladiščenju za potrebe živilske in farmacevtske industrije.

 

Občina Hrastnik v postopku priprave  sprememb in dopolnitev OPPN ZN IC TKI Hrastnik,  na podlagi prvega odstavka 119. člena in tretjega odstavka 110. člena ZUreP-2, javno objavlja:
1. Sklep o pripravi
2. Pobudo z izhodišči za pripravo:

- Tekstualni del;

- Grafični del: List 1, List 2, List 3, List 4, List 5, List 6, List 7, List 8, List 9.

 

 

Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku

[23.6.2016]

 

Na 14. seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 30.6.2016, bo potekala obravnava usklajenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku (druga obravnava).

 

Gradivo za obravnavo:

 

Povzetek za javnost

 

Uvodni del

 

- Tekstualni del: Odlok

- Grafični del: Karta 01, Karta 02, Karta 03, Karta 04, Karta 05, Karta 06

 

Priloge: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, Prikaz stanja v prostoru, Strokovne podlage, Certifikat geodetskega načrta, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost

 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku - prva obravnava predloga odloka

Na 12. seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 31.3.2016, bo potekala prva obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku.

 

Gradivo za obravnavo:

 

 

Povzetek za javnost

 

 

Uvodni del

 

 

- Tekstualni del: Odlok

 

 

- Grafični del: Karte

 

 

Priloge: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, Prikaz stanja v prostoru, Strokovne podlage, Certifikat geodetskega načrta, Smernice nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost