OPPN

Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku

[23.6.2016]

 

Na 14. seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 30.6.2016, bo potekala obravnava usklajenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku (druga obravnava).

 

Gradivo za obravnavo:

 

Povzetek za javnost

 

Uvodni del

 

- Tekstualni del: Odlok

- Grafični del: Karta 01, Karta 02, Karta 03, Karta 04, Karta 05, Karta 06

 

Priloge: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, Prikaz stanja v prostoru, Strokovne podlage, Certifikat geodetskega načrta, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost

 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku - prva obravnava predloga odloka

Na 12. seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 31.3.2016, bo potekala prva obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri Hrastniku.

 

Gradivo za obravnavo:

 

 

Povzetek za javnost

 

 

Uvodni del

 

 

- Tekstualni del: Odlok

 

 

- Grafični del: Karte

 

 

Priloge: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, Prikaz stanja v prostoru, Strokovne podlage, Certifikat geodetskega načrta, Smernice nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost