Program opremljanja

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Prostor  / 

Program opremljanja

Nazaj

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik

Občinski svet Občine Hrastnik je na 17. redni seji dne 22.12. 2016 z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik sprejel Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelan decembra 2016 pod zaporedno št.proj. 1336, izdelovalca Locus d.o.o..

Navedeni odlok s Prilogo 1 (besedilni del Programa opremljanja) je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 21 z dne 23. 12. 2016.

 

Program opremljanja določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik: obračunska območja obstoječe in predvidene komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe in predvidene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.


Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.


Rok za plačilo komunalnega prispevka je 30 dni po dokončnosti odločbe o odmeri oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega v skladu s predpisi s področja graditve objektov ni potrebna izdaja gradbenega dovoljenja oziroma plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma nove priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto komunalne opreme, je treba komunalni prispevek plačati pred priključitvijo objekta na posamezno vrsto komunalne opreme. V primeru obročnega odplačevanja je objekt mogoče priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme po plačilu treh zaporednih obrokov. Določbe v zvezi z obročnim odplačilom komunalnega prispevka vsebuje 16. člen odloka.


Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
- gospodarske javne infrastrukture,
- neprofitnih stanovanj,
- stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo – CC-SI: 1263,
- stavb za zdravstveno oskrbo – CC-SI: 1264.

 

Grafični del Programa opremljanja:

- Naslovna stran;

- Vsebina;

- Legenda;

- Karta 1: Pregledna karta Občine Hrastnik;

- Karta 2: Prometno omrežje - Pregledna karta obračunskih območij;

- Karta 3: Kanalizacijsko omrežje - Pregledna karta obračunskih območij;

- Karta 4: Vodovodno omrežje - Pregledna karta obračunskih območij;

- Karta 5: Javne površine - Pregledna karta obračunskih območij;

- Karta 6: Objekti ravnanja z odpadki - Pregledna karta obračunskih območij.