Projekti na področju turizma

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Turizem  / 

Projekti na področju turizma

Nazaj

Projekti na področju turizma

 

TIC HRASTNIK

 

KRC Hrastnik se je kot nosilec projekta »TIC Hrastnik« dne 28.2.2017 prijavil na 1. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za dodelitev sredstev EKSRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V projektu sodelujejo partnerji: Občina Hrastnik, Bregar Bojan s.p. in Prosvetno društvo Čeče – Hrastnik. Vrednost projekta znaša 71.604,69 €, projekt se bo izvajal v dveh fazah (2018, 2019). Nosilec projekta je prejel odločbo  o dodelitvi sredstev dne 20.2.2018 za sofinanciranje projekta v višini 57.799,58 €. Prva faza projekta je že izvedena, do 6.11.2018, druga pa se bo izvajala od 7.11.2018 do 6.12.2019.

V prostorih Muzeja Hrastnik se je uredila pisarna, kjer deluje TC Hrastnik  in nabavila osnovna oprema za delovanje TIC (pohištvo, računalniška oprema, table, davčna blagajna, 2 stojnici,  …). Prvega junija 2018 je z delom pričela turistična informatorka (novo delovno mesto). Izdelani so bili novi promocijski materiali (Hrastniško podeželje, Hrastniško hribovje, Šport in rekreacija, Po dolskem, po kranjskem; Po poteh knapov), spletna stran TIC-a,  izvajali se bodo trije 3 novi  kulturni dogodki (gledališke igre v treh zasavskih občinah na turističnih točkah) in dva nova rekreativna dogodka v naravi. Nabavile so se majice za promocijo kraja in oprema za izvajanje gledaliških iger na terenu. TIC je oblikoval svoj logotip in izvaja naloge TIC-a (sodelovanje na prireditvah, vodenje obiskovalcev, ipd.).

Delovanje TIC-a se mora zagotavljati najmanj 5 let po prejemu sredstev iz EKSRP, delovno mesto pa najmanj 3 leta.

 

Regijski projekt oz. operacija » Vse teče v tri krasne« (2010-2012)

Nosilec operacije je RCR d.o.o., njeni partnerji so vse tri zasavske občine. Projekt se izvaja od 1.7.2010-30.9.2012. Vrednost operacije znaša 450.209,83 € in je sofinancirana z sredstvi EU – Evropski sklad za razvoj regij (načrtovana višina sofinanciranja: 382.678,43 €). 

Splošni cilj operacije: Postaviti Zasavje na turistični zemljevid Slovenije ter ga z novo ponudbo, enotno organiziranostjo in prepoznavno podobo narediti zanimivega za obiskovalce od vsepovsod.

Specifični cilji projekta so: 

 • Vzpostaviti profesionalno organizacijo, ki bo skrbela za dolgoročni razvoj turizma v Zasavju in izvajala načrtovane aktivnosti predloga operacije.
 • Pripraviti in izvesti enotni koncept trženja ter oglaševanja turistične ponudbe Zasavja. 
 • Razvijati blagovno znamko V tri krasne in standarde za njeno uporabo.
 • Pripraviti nove turistične produkte in skrbeti za njihovo trženje.
 • Organizirati usposabljanja svetovanja za lokalne turistične ponudnike.
 • Pripraviti analize in strokovne študije na področju turizma.

Regijski projekt oz. operacija »Regionalna turistična destinacija Zasavje« (2011-2013) 

Nosilec operacije je RCR d.o.o., njeni partnerji so vse tri zasavske občine ter ostali partnerji javno-zasebnega sektorja. Projekt se izvaja od 26.5.2011 do 15.10.2013. Vrednost operacije znaša 417.567,00 € in je sofinancirana z sredstvi EU – Evropski sklad za razvoj regij (načrtovana višina sofinanciranja: 199.988 €). 


Cilj operacije: 

 • promovirati regijo Zasavje v Sloveniji in tujini,
 • uvrstiti regijo Zasavje na spletne iskalnike in spletne strani s promocijskimi oglasi,
 • oblikovati nove turistične produkte in programe,
 • oblikovati strateške usmeritve turizma v Zasavju do leta 2020.
 • Spletna stran: www.rcr-zasavje.si       

     

Regijski projekt "Vrata do Nature" (2010)

Nosilec projekta je bil RCR d.o.o, partnerji projekta pa so bile vse tri zasavske občine. Vrednost projekta je znašala 30.800,00 €, projekt je bil potrjen na Društvu za razvoj podeželja Zasavje (LAS) in bil sofinanciran s sredstvi iz naslova LEADER (4.os Programa razvoja podeželja RS za obdoblje 2007-2013).

Projekt se je izvajal od 1.2.2010 do 30.9.2010.

Namen projekta:

informirati ciljno skupino o možnostih podjetniških dejavnosti, ki jih na podeželju ponujajo varovana območja Natura 2000 ter jih k temu spodbujati.

Ciljna skupina: mladi, ženske, člani kmetijskih gospodarstev, nezaposleni, mladi, potencialni podjetniki s podeželja.

Aktivnosti:

- 3 delavnice

- oblikovanje in postavitev 20 označevalnih tabel območja Natura 2000 v Zasavju

- 15000 kom zloženk

- obveščanje javnosti

- zaključna prireditev.

Več podatkov o Naturi 2000 lahko poiščete v rubriki:

O Hrastniku-Zanimivosti-Naravna dediščina.

 

Regijski projekt oz. operacija »Natura turistične zanimivosti Zasavja« (2008-2009)

Izdelan je strateški dokument, v katerem so začrtane: 

 • smernice bodočega razvoja turizma v Zasavju 
 • popis celotne zasavske turistične ponudbe (katalog) 
 • priročnik celostne grafične podobe nove blagovne znamke v 3 krasne
  V naveden projekt so se vključile vse tri zasavske občine, koordinacijo aktivnosti je vodila Občina Trbovlje, izvajalec pa je bil Regionalni center za razvoj, d.o.o.. Vrednost celotne operacije je bila 150 tisoč EUR, večino sredstev je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR. Operacija se je pričela izvajati konec junija 2008 in je bila zaključena konec septembra 2009. V letu 2012 je začel delovati regijski TIC v Mladinskem centru Trbovlje.


Pomembni dokumenti, ki so nastali v okviru tega operacije: