Predstavitev

Organizacija sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik

Območje občine Hrastnik je ogroženo. Možno je veliko vrst nezgod z različnimi tudi zelo kompleksnimi posledicami. Eden od načinov priprave lokalne skupnosti na nezgode je organiziranje različnih reševalnih služb. Vendar nezgode v sedanjem času skoraj vedno zahtevajo usklajen nastop več reševalnih služb in drugih organizacij, od katerih vse niti niso le v pristojnosti lokalne skupnosti. To zahteva vnaprej usklajeno, načrtovano, dogovorjeno skupno delovanje različnih služb z različnih ravni. Nobena reševalna služba ne more biti več samozadostna, da bi lahko v celoti razrešila neko nezgodo in njene posledice.

V sistemu zaščite in reševanja občne Hrastnik delujejo poklicne, prostovoljne in dolžnostne organizacije, nekatere lokalne javne službe in pogodbena podjetja.
 

Oddelek za splošne zadeve

Upravni organ, ki v občinski upravi skrbi za sistem zaščite in reševanja, in je odgovoren predvsem za organiziranje in delovanje reševanja in osnovne pomoči prizadetim ob nezgodah je Oddelek za splošne zadeve.

Glavni sklopi nalog, ki jih opravlja so:

 • oblikovanje sistema zaščite in reševanja ter skrb za njegovo delovanje,
 • proučevanje ogroženosti občine Hrastnik zaradi naravnih in drugih nesreč,
 • priprava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja občine Hrastnik,
 • priprava pravnih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • ustanavljanje, opremljanje in usposabljanje enot, služb in organov vodenja civilne zaščite

Usklajevanje in vodenje sistema zaščite in reševanja- reševalnih služb – v občini Hrastnik

Sistem zaščite in reševanja občine Hrastnik je organiziran kot enoten sistem, v katerem vse sile za zaščito, reševanje in pomoč delujejo povezano in usklajeno. Tako se lahko sistem s svojimi reševalnimi službami in s sistemom vodenja prilagaja različnim nezgodam glede na njihov obseg in kompleksnost posledic.

Usklajevanje delovanja celotnega sistema je v pristojnosti poveljnika civilne zaščite občine Hrastnik in Štaba civilne zaščite. Poveljnik civilne zaščite ima za pomoč pri svojem delu na voljo ekipo (štab civilne zaščite), ki jo sestavljajo strokovnjaki za posamezna področja.

Vodenje reševalnih aktivnosti in aktivnosti za nujno pomoč prebivalcem poteka na podlagi vnaprej dogovorjenih organizacijskih postopkov in v skladu s pristojnostmi posameznih služb. Organizacija, osnovni postopki in pristojnosti so opredeljeni v načrtih zaščite in reševanja občine Hrastnik, ki se pripravljajo na podlagi ocen ogroženosti, razpoložljivih materialnih drugih virov za reševanje in prek procesa usklajevanja z vsemi reševalnimi in drugimi službami.

Reševalne službe in druge sile v sistemu zaščite in reševanja občine Hrastnik

Pri izvajanju reševanja se v sistemu zaščite in reševanja upošteva načelo enotnosti sistema ter racionalnosti in postopnosti angažiranja sil in sredstev. Temeljna reševalna organizacija v občini Hrastnik je operativni gasilski center s tremi poklicnimi gasilci. Najhitrejša podpora poklicnemu jedru je 5 prostovoljnih gasilskih društev s 194 operativnimi gasilci. Kadar intervencija zahteva dodatne moči, znanje, material in mehanizacijo, se v reševanje vključijo pogodbena podjetja, ki imajo za opravljanje teh nalog sklenjeno pogodbo z občino Hrastnik. To so gradbena podjetja in podjetja, usposobljena za ravnanje z nevarnimi snovmi. Po potrebi se v reševanje vključijo prostovoljne reševalne ekipe potapljačev, brodarcev, vodnikov reševalnih psov….Prizadetim prebivalcem ob nezgodah pomagajo prostovoljne humanitarne organizacije, zlasti Rdeči križ in državni centri za socialno delo. Kadar razmere zahtevajo vključitev dodatnih sil, se v aktivnosti vključijo enote in službe civilne zaščite.

Javna gasilska služba občine Hrastnik

Javna gasilska služba je obvezna lokalna javna služba, ki jo mora na podlagi zakonodaje ustanoviti vsaka lokalna skupnost-občina. Glavno odgovornost za ustrezno organizirano, usposobljeno, in hitro zaščito in reševanje ter znotraj nje javno gasilsko službo nosi županja ali župan. Gre torej za odgovornost županje oziroma župana, da svojim občankam in občanom zagotovi ustrezno javno storitev reševanja. Lokalna skupnost se odloči, kako bo javno gasilsko službo organizirala in to organiziranost tudi predpiše.

Občina Hrastnik se je na podlagi ocene ogroženosti predvsem zaradi stopnje ogroženosti zaradi poplav in neurij in možne nesreče s klorom v TKI Hrastnik ter zaradi stališča in ugotovitev, da prostovoljna gasilska društva lahko učinkoviteje kot dolžnostne enote civilne zaščite opravljajo naloge zaščite in reševanja odločila, da za izvajanje javne gasilske službe pooblasti vseh 5 prostovoljnih gasilskih društev. To je storila s Sklepom o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe.

V Javni gasilski službi je PGD Hrastnik osrednja gasilska enota, torej tista, ki je namenjena prvemu posredovanju na vsem območju občine Hrastnik.

Od vseh prostovoljnih operativnih gasilskih enot se pričakuje, da so sposobne (organizirane, opremljene in usposobljene za preskrbo s požarno vodo, izvajanje zunanjih in notranjih napadov ter za pomoč pri reševanju ob poplavah ter neurjih.

Prostovoljna društva v sistemu zaščite in reševanja v občini Hrastnik

V sistemu zaščite in reševanja sodelujejo s svojimi operativnimi enotami tudi prostovoljna društva:Taborniško društvo ter dva planinska društva za postavljanje začasnih bivališč in iskanje pogrešanih oseb, dva radiokluba za vzpostavljanje zvez in zbiranje podatkov o nezgodi, brodarsko društvo Steklarna Hrastnik za reševanje na vodi in potapljaški klub za reševanje iz vode.

Pogodbe na podjetja v sistemu zaščite in reševanja v občini Hrastnik

V sistemu zaščite in reševanja na podlagi pogodbe sodeluje eno gradbeno podjetje za tehnično reševanje ob rušenjih in plazovih ter za zagotavljanje gradbene mehanizacije, eno podjetje za izvajanje reševanja in svetovanje pri nezgodah z nevarnimi snovmi in klorom (IRE »KLOR« TKI Hrastnik) in tri gostinske lokale za zagotavljanje prehrane reševalcem in prizadetim prebivalcem.

Gospodarske javne službe

V sistemu sodelujejo tudi občinske javne službe, zlasti njihove dežurne službe. Za zaščito in reševanje je pomembno zlasti Komunalno stanovanjsko podjetje. Vključevanje Zdravstvenega doma Hrastnik še posebej Nujne medicinske pomoči se izvaja preko Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo ter s članstvom predstavnika Zdravstvenega doma Hrastnik v štabu civilne zaščite.

Pri operativnem delovanju sistema zaščite in reševanja v skladu s svojimi pristojnostmi sodelujejo tudi državni organi in gospodarske službe (preskrba z električno energijo, državne ceste, telekomunikacije…).

Enote in službe

Enote in službe civilne zaščite so dolžnostne, kar pomeni, da so vanje na podlagi zakonske obveznosti razporejene državljanke in državljani, ki so dolžni služiti v civilni zaščiti. Število enot in služb predpisuje država. V občini Hrastnik imamo naslednje enote civilne zaščite:

 

 • enoto prvo pomoč, 
 • tehnično reševanje, 
 • enoto za radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo,
 • službo za podporo,
 • službo za delovanje na evakuacijskih zbirnih mestih v slučaju izbruha klora v TKI Hrastnik
 • poverjenike civilne zaščite.


2. PREDPISI ZAŠČITE IN REŠEVANJA:

 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite občine Hrastnik in članov štaba za Civilno zaščito
 • Sklep o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik
 • Sklep o imenovanju komisije za oceno škode oziroma izgubljenih kmetijskih pridelkov zaradi elementarnih nesreč (pozeba, toča, suša ipd.)
 • Sklep za oceno škode na stvareh ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
 • Sklep o kategorizaciji gasilskih društev občine Hrastnik


3. OCENA OGROŽENOSTI OBČINE HRASTNIK:

 • Ocena ogroženosti občine Hrastnik


5. NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE HRASTNIK

 • Načrt aktiviranja izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči ter obveščanje pristojnih organov
 • Načrt zaščite in reševanja ob nenadzorovanem izbruhu klora
 • Načrt zaščite in reševanja ob poplavah
 • Načrt zaščite in reševanja ob požaru
 • Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi
 • Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu